دکتر حمید یوسفی ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

برای زندگی با عشق و خیلی چیزهای دیگر…

 برای روان پزشک شنیدن واژه هایی که با مرگ و خودکشی پیوند دارند همواره زنگ هشدار را به صدا در می آورند.به ما آموخته اند نخست به عنوان پزشک و در جایگاهی تخصصی تر به عنوان روان پزشک هرگونه تهدید به خودکشی و آسیب به خود را جدی بگیریم. در روزها و هفته های گذشته…

2016-05-15