دکتر شمس الديني ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان