دکتر نکیسا درویشی ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان