پیشگیری از کم خونی فقر آهن در کودکان

مباحث شایع طب کودکان: پیشگیری ازکم خونی فقر آهن فقر آهن شایعترین مشکل تغذیه ای در کل دنیا ست،حدود ۳۰ درصداز جمعیت دنیا دچار این مشکل هستند که بیشترین تعداد مربوط به کشورهای درحال توسعه است.با توجه به شیوع و مشکلات بیماری کم خونی فقر آهن،به نظر می رسد بهترین راه پیشگیری از ایجاد آن…

۱۳۹۵-۱۰-۲۲