دکتر فرید مفید ، نویسنده در داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

آشنایی با طب هومیوپتی

تعریف هومیوپتی :هومیوپاتی مانند قانون  جاذبه،انرژی مغناطیسی وبسیاری قوانین طبیعی دیگر که در طول تاریخ کشف شده ومورد استفاده قرار گرفتند بر اساس قوانین طبیعت پایه گذاری شده وقوانینی دارد  که برای همیشه ثابت خواهند ماند.یکی از اصول اولیه  آن قانون تشابهات بوده و از دو کلمه یونانی pothos Jomoios , Homeo به معنای “مشابه…

2017-01-27