گزارش موردی بیمار – case report

دختر ۲۸ ساله جهت انجام جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) بستری می شود.با توجه به PVC در نوار قلب اخذ شده در اتاق عمل ، جراحی کنسل و جهت مشاوره و OK قلب به مطب اینجانب ارجاع می شود.در مطب، در شرح حال ذکر می کرد که در فعالیتهای بیشتر از معمول دچار تنگی نفس می…

دختر ۲۸ ساله جهت انجام جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) بستری می شود.
با توجه به PVC در نوار قلب اخذ شده در اتاق عمل ، جراحی کنسل و جهت مشاوره و OK قلب به مطب اینجانب ارجاع می شود.
در مطب، در شرح حال ذکر می کرد که در فعالیتهای بیشتر از معمول دچار تنگی نفس می شود.
در نوار قلب PVC با الگوی بلوک باندل شاخه ای چپ به علت منشا از بطن راست همراه با دندانه ی انتهایی در کمپلکس QRS داشت.
در اکوکاردیوگرافی، بطن راست بزرگ همراه با نارسایی سیستولیک بطن راست و LARG PFO مشاهده شد.
بیمار با شک به
ARVD,Ebstein Anomaly,ASD
به فوق تخصص اکو ارجاع شد و با تشخیص ARVD + LARG PFOجهت نیاز به تعبیه ICD و Cardiac MR به مرکز قلب تهران ارجاع گردید.

👇
کاردیومیوپاتی اریتموژنیک بطن راست می تواند علت مهمی برای اریتمی های بطنی در بچه ها و بزرگسالان جوان با قلب به ظاهر نرمال و همچنین در افراد مسن تر باشد.
این نوع کاردیومیوپاتی در جنس مرد بیشتر دیده می شود.
اساس پاتولوژیک بیماری دژنراسیون چربی در بطن راست است و در مراحل پیشرفته درگیری بطن چپ در ۶۰٪ بیماران دیده می شود.
این بیماری طبیعت پیشرونده داشته و یکی از دلایل مرگ ناگهانی در افراد جوان است.

www.drnoroozi.com

telegram.me/hearthealth

    ۹۶/۰۱/۱۴

    ۱۳:۰۹


    به اشتراک بگذارید: