“کنترول قند خون BS دربیمارانیکه TPN دریافت میکنند “

induced hyperglycemia TPN : TPN باعث افزایش 30% مورتالیتی و نیز افزایش ریسک عوارض کاردیوواسکولار ، عفونتها ، سپسیس و renal failure میشود. هیپرگلیسمی قبل از شروع TPN و 24 ساعت بعد از شروع آن بهترین Predictor موربیدیتی و مورتالیتی در هیپرگلیسمی در حین دریافت TPN است . دربیماران غیر دیابتی با شروع TPN حداقل…

induced hyperglycemia TPN :
TPN باعث افزایش 30% مورتالیتی و نیز افزایش ریسک عوارض کاردیوواسکولار ، عفونتها ، سپسیس و renal failure میشود.
هیپرگلیسمی قبل از شروع TPN و 24 ساعت بعد از شروع آن بهترین Predictor موربیدیتی و مورتالیتی در هیپرگلیسمی در حین دریافت TPN است .
دربیماران غیر دیابتی با شروع TPN حداقل بمدت 48 ساعت BS چک میشود .
درهیپرگلیسمی mild ، انسولین رگولار را 0.1 واحد بازای هرگرم کربوهیدرات توصیه شده محاسبه کرده و به محلول TPN بعنوان انسولین basal اضافه میکنیم . اندازه گیری قند خون هر 6-4 ساعت در حین دریافت TPNضروریست . درصورتیکه قند خون بالای 180 باشد correction dose برحسب پروتکل اضافه میکنیم و سپس 80 درصد کل دوزاژ انسولین اصلاحی روزقبل را به انسولین روز بعد اضافه میکنیم .
درصورتیکه BS ها خیلی بالا باشد باید انفوزیون وریدی انسولین جداگانه تجویزشود و باکنترول BSها دوزاژ کل انفوزیون را بعنوان TDD محسوب کرده و80 درصد آنرا به محلول TPN اضافه میکنیم .
دربیمارانیکه از قبل انسولین دریافت میداشتند 50-40% کل انسولین مورد نیاز روزانه TDDرا بعنوان انسولین basal بصورت SC تجویز و بقیه را بصورت رگولار در محلول TPN استفاده کرد . بعد از قطع TPN می توان انسولین را بصورت basal یا basal-bolus به روش SC تجویز کرد .
کنترول BS دربیمارانیکه enteric nutrition دریافت میکنند :
Enteric formula های با کربوهیدرات پایین و چربی اصلاح شده باعث هیپرگلیسمی کمتری میشود .
درروش continuous enteric nutrition :
انفوزیون وریدی انسولین با correction dose برحسب پروتکل تجویز میشود .در اینحالت کل انسولین مورد نیاز روزانه محاسبه شده و انسولین رگولار انفوزیون وریدی میشود .
اندازه گیری قند خون هر 6 ساعتدر این روش ضروریست .
میتوان انسولین basal-correction را زیرجلدی تجویزکرد .دراینحالت TDD بعنوان انسولین basal زیرجلدی تجویز می شود .

کل انسولین مورد نیاز روزانه بمیزان 0.6-0.3 محاسبه میشود . BSها هر 6 ساعت اندازه گیری شده و بعنوان correction dose زیر جلدی تجویز میشود.
ب- درروشenteric nutrition intermittent :
انسولین basal-bolus بروش زیر جلدی تجویزمیشود . معمولا 50-40% کل انسولین مورد نیاز روزانه بصورت basal با انسولین گلارژین یا دتمیر یک بار در روز یا NPH یک یا دو بار در روز بروش زیر جلدی تجویز میشود و مابقی انسولین کل روزانه بصورت منقسم بصورت bolus با انسولین رگولا ر ، آسپارت ، گلولیزین و لیسپرو قبل ازهر وعده گاواژ غذا SC تجویز میشود. میتوان میزان انسولین bolus را بازای هرگرم کربوهیدرات 0.1 واحد انسولین رگولا ر ، آسپارت ، گلولیزین ولیسپرو محاسبه کرده و قبل از هر وعده گاواژ غذا زیرجلدی تجویز کرد .

۹۳/۰۸/۰۸

۲۳:۲۴


به اشتراک بگذارید:

پاسخ دهید