کنترل قند خون BS دربیمارانی که گلوکوکورتیکوئید دریافت میکنند

گلوکوکورتیکوئیدها اساسا با افزایش مقاومت به انسولین و نیز با تاثیر کمتری بر کاهش تولید انسولین ، باعث هیپرگلیسمی می شوند.
در یک مطالعه در40 درصد بیماران غیر دیابتی تجویز پردنیزولون 0.75 برای بیماریهای اولیه کلیه ، قند خون دو ساعت بعد از ناهار بالای 200 بود ولی FBSقند خون ناشتا همچنان نرمال بود.
در یک مطالعه دربیماران دیابتی نوع 1 تجویز پردنیزولون 60 ، قند خون 6 ساعت بعد از تجویز آن بالا رفت .
حداکثر اثر پردنیزولون 6-4 ساعت بعد از تجویز و طول مدت اثرش 16-13 ساعت است.
تزریق 10 دگزامتازون طی 4 ساعت افزایش قند خون اتفاق میافتد .
دربیمارانیکه گلوکوکورتیکوئید شروع می شود باید علائم بالینی دیابت را برای بیماران توضیح داد و یکهفته بعد با اندازه گیری دوساعت بعد از ناهارشان برگردند.
با تجویز گلوکوکورتیکوئیدها در صبجها BS ها از midmorning شروع به افزایش می کند و این افزایش تا bedtime ادامه دارد.
احتمال ا فزایش FBS با 40-30 پردنیزولون یا معادل آنها در صبحها کم است مگر در دوزاژ بالاتر یا همان دوزاژ را بصورت BD بگیرد.
درمان Glucocorticoids induced hyperglycemia :
برای شروع درمان ، قند خون دوساعت بعد از غذا اندازه گیری میشود و به شکل های زیرعمل می شود :
الف-اگر BS دوساعت بعد از غذا زیر 220 باشد :
میتوان از متفورمین ، ( گلیپتین ها )DPP-4 inhibitors,glp-1 agonists, ،مگلیتینیدها (گلینیدها) سولفونیل اوره ها برای درمان هیپرگلیسمی استفاده کرد.
ب-اگر BS دو ساعت بعد از غذا 300-200 باشد :
ازترکیب چند داروی فوق یا از انسولین برای درمان هیپرگلیسمی استفاده کرد.
ج- اگر BS دو ساعت بعد از غذا بالای 300 باشد :
انسولین باید تجویز شود .
اگر کورتون را فقط در صبحها میگیرد و مقدار پردنیزولون یا معادل آن 40-30 در روز بیشتر نباشد احتمال افزایش FBS بالا نبوده و تجویز یکبار انسولین intermediate درصبح ها یک یا دوبار rapid در قبل از هر وعده غذا کافی خواهد بود.
اگر BSهای postprandial بالا بود( معمولا در یک یا دو نوبت در روز کورتون با مقدار پردنیزولون یا معادل آن زیر40-30) از انسولینهای regular or rapids بعنوان dose prandial استفاده میشود و بر حسب مقدار کربوهیدرات موجود در غذا و میزان مقاومت به انسولین تجویز میشود.
اگرهم BS وهم FBS بالا بود انسولین به صورت basal-bolus مثل بماران دیابتی داده می شود با این تفاوت که انسولین bolus با دوز بالاتری داده می شود. مثلا در تجویز انسولین long-prandial به نسبت 50/50 یا 70/30 داده می شود. و در صورت taper شدن کورتون اول انسولین long ، taperمیشود.
یا درتجویزانسولین intermediate-prandial 2/1 تا 3/2 کل دوز روزانه قبل از صبحانه و prandial بعدی قبل از شام و intermediate بعدی قبل از خواب شبانه داده میشود . و در صورت taper شدن کورتون اول انسولین قبل ازخواب ، taperمیشود.
یا در تجویز انسولین premixed ،2/1 تا 3/2 کل دوز روزانه قبل از صبحانه و بقیه در عصر داده میشود و در صورت taper شدن کورتون اول انسولین دوز عصر ، taper میشود.
درمان در دیابتیها:
اگر بیمارتحت درمان diet است :
میتوان متفورمین ، (گلیپتینها ) DPP-4 inhibitors,glp-1 agonists, ،مگلیتینیدها (گلینیدها) سولفونیلاوره ها را برای درمان هیپرگلیسمی شروع کرد .
اگربیمار روی درمانهای متفورمین، (گلیپتینها )DPP-4 inhibitors,glp-1 agonists, ،مگلیتینیدها (گلینیدها) سولفونیل اوره ها است میتوان از ترکیب این داروها یا از انسولین استفاده کرد.
اگر بیمار روی درمان انسولین است بمحض افزایش BS دوزانسولین intermediate صبح یا prandialها را حداقل 20-10% افزایش میدهیم . واگر FBS هم بالا بود ، دوز انسولین intermediateیا long شبانه نیز افزایش میابد.

۹۳/۰۸/۰۸

۲۳:۲۳

Last updated on


به اشتراک بگذارید:

سوال یا نظر خود را وارد کنید