کنترل قند خون در CCU

هیپرگلیسمی درزمان بستری شدن در Acute MI ( AMI ) ، براساس تعریف انجمن قلب آمریکا AHA ،قند خون راندوم بیش از 140 در بیش از 50% بیماران وجود دارد . گفته می شود . 40% بیماران Acute MI ( AMI ) هیپرگلیسمی مداوم در طول زمان بستری دارند . و 15% آنهاحتی هیپرگلیسمی شدید…

هیپرگلیسمی درزمان بستری شدن در Acute MI ( AMI ) ، براساس تعریف انجمن قلب آمریکا AHA ،قند خون راندوم بیش از 140 در بیش از 50% بیماران وجود دارد . گفته می شود . 40% بیماران Acute MI ( AMI ) هیپرگلیسمی مداوم در طول زمان بستری دارند . و 15% آنهاحتی هیپرگلیسمی شدید (قند خون راندوم بیش از 200) دارند .
ارتباط مستقیم خطی و اضح و روشنی بین هیپرگلیسمی در زمان بستری شدن در این بیماران با مورتالیتی 1 ماهه و 1 ساله وجود دارد و هیپرگلیسمی مداوم حتی ارتباط شدیدتری با مورتالیتی این بیماران دارد .
مورتالیتی فوق حتی در بیماران هیپرگلیسمی که بد ون سابقه دیابت حتی بیشتر و بارزترهم هست .
درارتباط هیپرگلیسمی و مورتالیتی ، هر چه میزان قند خون در زمان بستری بالاتر باشد و زمان هیپرگلیسمی مداومتر باشد مورتالیتی هم بیشتر خواهد بود .
تجویز انسولین موثرترین و کم خطر ترین راه کاهش قند خون در زمان بستری این بیماران است .
در مطالعات کوچکتر پیشنهاد شده است انسولین ممکن است آثار ضد التهابی ، پروفیبرینولیتیک ، و آنتی آپپتوتیک داشته باشد و میتواند از تولید ROS جلوگیری کرده و پرفوزیون میوکارد را بهبود بخشد .
هیپرگلیسمی هم خود مستقیما برای Acute MI مضراست و هم شدت بیماری زمینه ای را نشان می دهد .
هیپرگلیسمی باعث میکروواسکولار واندوتلیال دیسفونکسیون ،التهاب عروقی ، حالات پروترومبوتیک ، افزایش FFC ( که خود اثرپروآریتمیک دارد) واختلال مصرف قندخون توسط میوکارد و افزایش مصرف اکسیژن توسط میوکارد و پتانسیل بدترکردن ایسکمی میوکارد را دارد .
برای هیپرگلیسمی دربیماران Acute MI ، انسولین از قندخون بالای 180 شروع میشود وهدف رساندن قندخون بین 140-180 میباشد . دربرخی مطالعات نشان داده شده نگه داشتن قندخون 110-140 با کاهش بیشترمورتالیتی همراه بوده است اما قند خون کمتراز 110 مضراست .
موثرترین وکم خطرترین روش کنترل قندخون دراین بیماران تجویزانسولین بصورت انفوزیون وریدی میباشد.
ارتباط بین هیپرگلیسمی ومورتالیتی دردیگرشرایط کاردیوواسکولارغیراز Acute MI مثل نارسایی قلب خیلی محدود است ولی درمطالعات محدود صورت گرفته ، افزایش مورتالیتی دیده نشده است .
ارتباط بین هیپوگلیسمی ومورتالیتی دربیماران Acute MI:
قند خون کمتر از 70 افزایش بارزی در مورتالیتی در بیماران Acute MI دارد .
گرچه هیپوگلیسمی خود باعث افزایش خطر می شود و لی هیپوگلیسمی خودبخودی ( غیردارویی باشد ) بیشترگویای شدت بیماری زمینه ای است که هر چه بیماری زمینه ای شدیدتر باشد مورتالیتی در بیماران Acute MI بیشتراست .

۹۳/۰۸/۰۸

۲۳:۲۱


به اشتراک بگذارید:

پاسخ دهید