پیشگیری از نارسایی قلبی و درمان


پیشگیری از نارسایی قلبی و درمان
مهمترین عامل در ابتدا کنترل کردن ریسک فاکتورها مانند فشار خون یا بیماری عروق کرونر ودیابت و‌… است و در صورت ایجاد نیز مهمترین درمان کنترل کردن فشار خون و بیماری اسیکمیک قلبی و مهمتر از همه کاهش نمک و حذف غذاهای آماده ،فست فود و کنسرو و ….در سبد غذایی ست.
در درمان ورزش نیز زیر نظر متخصص قلب و عروق و بازتوانی مهم است
همچنین مصرف مناسب و دوز مناسب و به وقت داروهای تجویز شده می تواند از بستری مکرر و پیشرفت بیماری جلوگیری می کند.از وسایل کمکی برای قلب مانند ضربانساز یا پیس میکر یا ICD میتوان بهره برد که در مواقع لازم موجب تنظیم ضربان یا دادن شوک میشود.
در موارد بسیار پیشرفته می توان از پیوند قلب و یا قلب مصنوعی استفاده کرد

    19/04/30

    16:39


    بروزرسانی در


    به اشتراک بگذارید