پیشگیری از سرطان۲

تفاوت‌های منطقه‌ای زیادی درمورد «بروز» و «مرگ‌ومیر» سرطانِ یک ارگان خاص، در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد. طوری‌که میزان «بروز» سرطانی خاص، می‌تواند تا پنج‌برابر در مناطق مختلف متفاوت باشد که عمدتاً این تفاوت بروز سرطان در اقلیم‌های مختلف در مورد مردان بیش‌تر از زنان مصداق دارد. بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی  میزان بروز…

تفاوت‌های منطقه‌ای زیادی درمورد «بروز» و «مرگ‌ومیر» سرطانِ یک ارگان خاص، در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد. طوری‌که میزان «بروز» سرطانی خاص، می‌تواند تا پنج‌برابر در مناطق مختلف متفاوت باشد که عمدتاً این تفاوت بروز سرطان در اقلیم‌های مختلف در مورد مردان بیش‌تر از زنان مصداق دارد. بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی  میزان بروز سرطان‌ها در مردان ۲۵% بیش‌تر از زنان است. ولی به‌طور کلی شانس ابتلا به سرطان در دنیا ۱۸۲ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال است. البته این شانس براساس محل زندگی، شرایط نژادی و جنسیتی متفاوت و متغیّر خواهد بود برای مثال شانس ابتلا به سرطان در امریکا ۳۱۸ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال، در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ۲۴۷ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت در سال و در افغانستان ۱۱۵ تا به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت درسال است. در ایران این شانس به‌طور کلّی ۱۲۷ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت درسال است. همان‌طور که مشخص است به ازای مدرنیته شدن بیش‌تر جوامع و جای‌گزینی الگوهای زندگی مدرن با روش های سنتی، سیر روبه‌افزایش سرطان نیز نمود بیشتری یافته است

    ۹۵/۱۰/۱۱

    ۰۹:۰۵


    به اشتراک بگذارید: