سابقه بیست ساله دیابت دارم. تو کناره خارجی کف پا زخمی دارد که با پانسمان کوچک …


 • سلام
  بیمار ۶۴ ساله با سابقه بیست ساله دیابت دارم. تو کناره خارجی کف پا زخمی دارد که با پانسمان کوچک شده است ولب بسته نمیشود. چه پانسمانی روش بزاریم؟

  لینک به نظر

  • سلام
   ابتدا باید وضعیت عروقی و خونرسانی بیمار را ارزیابی کنیم. ما با دستگاهی مخصوص، اندکس پایی بازویی را ارزیابی میکنیم که بین خونرسانی اندام تحتانی و فوقانی ، مقایسه ای انجام میدهد. اگر خونرسانی مطلوب بود، درمان زخم را با دبریدمان کامل انجام میدهیم. سپس، زخم را با یکی از پانسمان های نوین درمان میکنیم. نوع پانسمان کمتر از بررسی های اولیه اهمیت دارد. روشهای درمان هم بسیار متنوع است.

   لینک به نظر