را میفرستم. در بیماران دیابتی باید تمام زخم ها را جدی گرفت. بهتر است که یک پزشک …