سلام پای پدرم ضربه خورده و دیابت داره ، زخمش سطحیه آیا خودش خوب میشه یا باید درمان خاصی انجام بشه؟ …


  • سلام
    پای پدرم ضربه خورده و دیابت داره ، زخمش سطحیه
    آیا خودش خوب میشه یا باید درمان خاصی انجام بشه؟

    لینک به نظر