سلام پای پدرم ضربه خورده و دیابت داره ، زخمش سطحیه آیا خودش خوب میشه یا باید درمان خاصی انجام بشه؟ …