کلینیک زخم مانیکان خدمات تخصصی درمان تروما و انواع زخم آدرس: خیابان بخارست – بیمارستان پاستورنو نوبت گیری در وبسایت: http://tehrantarmim.com/ …