دکترنکیسا درویشی بسیار عالی هستن و پزشک دلسوز وبا اطلاعات بروز هستن …