سلام واحترام ،سپاس ازلطف ومهرشما،خداوندمهربان روشاکرم برای این سعادت که بیماران دوست داشتنیم ازطبابتم راضی هستند. …