ببخشید خانم دکتر چند هفته جنسیت جنین مشخص میشه ؟ ? …