من را که بچه دار نمیشدم را درمان کرد ازش صمیمانه تشکر میکنم فقط با یک …