داشتم وبخاطراین استرسم به همین خاطربه پزشک اعصاب مراجعه کردم وقرصهای مختلفی خوردم که بعدازچندسال بخاطرحاملگی …


  • سلام
    من اوایل خیلی استرس داشتم وبخاطراین استرسم به همین خاطربه پزشک اعصاب مراجعه کردم وقرصهای مختلفی خوردم که بعدازچندسال بخاطرحاملگی که داشتم پزشکم اکثرقرصهام روقطع کردن فقط فلوکستین میخوردم وبعدچندوقت همون سرگیجه های همیشگی واسترس آمدسراغم که رفتم شهرستان ودکتراونجاقرص والپروات سدیم روبهمراه فلوکستین تجویزکردن….اگه دوشب ازین قرصهانخورم خییییلی وحشتناک سرگیجه میشم…به نطرتون من تاکی بایدقرص بخورم وآیاهمین قرصهابرای سرگیجه ام خوبه؟؟؟؟؟؟

    لینک به نظر