با درمانهای مختلف مثل دارو یا نوروفیدبک و یا رواندرمانی این علائم کنترل می شود …


  • سلامدکترخانم از۱۵سال وسواس فکریدارم ۹سال بخاتربیماری تاریاک مسرپ کردم دوباره ترککردم ۷سال شود ه کیهمیشهه به افصردگی ووسواسفیکری فیکرمیکونم

    لینک به نظر