البته کنترل استرس مفیده اما متخصص قلب در نهایت برای شما باید نظر بدهد …