هستند و ارجحیتی به هم ندارند و ب اساس شرایط بیمار بین انها یکی را انتخاب …