افسردگی باعث عصبانیت میشود بهتر است علاوه بر مطالعه در مورد تکنیکهای کنترل خشم و ریلکسیشن …