تشابه ساختاری با وسواس دارند و موارد زیادی از درمانهایی شبیه درمان های وسواس سود …