کارنیست سرنوشت از اولش برام بدنوشته کاری هم نمیشه کرد .بیماری روحی که دارم مانع …


  • خانم دکتر خوشبختی در کارنیست سرنوشت از اولش برام بدنوشته کاری هم نمیشه کرد .بیماری روحی که دارم مانع پیشرفتم است .اختلاف خانوادگی وهزار مشکلات بدبختی

    لینک به نظر