اتفاقا شبی نصف قرص رو هم امتحان کردم ولی علایم بیماریم بدترشد. …