از ۶ ماه قبل سرترالین ۱۰۰به همراه کلومیپرامین۲۵وتری فلوپرازین ۱میلی مصرف می کنم بخاطر وسواس فکری …


  • ضمنا لازمه بگم که از ۶ ماه قبل سرترالین ۱۰۰به همراه کلومیپرامین۲۵وتری فلوپرازین ۱میلی مصرف می کنم بخاطر وسواس فکری و عملی.وضعیتم خیلی بهتره ولی با خواب و بی تفاوتی نسبت به درس و بی دقتی در آزمون نمیتونم مقابله کنم.لطفا کمکم کنید

    لینک به نظر