دوقلوباردارم مشکل انعقادی دارم انوکسپارین میزنم واسپرین مصرف میکنم .چندشبه پاهام خیلی دردمیکنه البته راه میرم …


  • سلام دکترجان.خانم دکترمن ۱۲هفته دوقلوباردارم مشکل انعقادی دارم انوکسپارین میزنم واسپرین مصرف میکنم .چندشبه پاهام خیلی دردمیکنه البته راه میرم بهترمیشه .طبیعی هست؟نشانه لختگی خون نیست؟

    لینک به نظر