عقب ماندگى ذهنى بله.مابقى ضایعات آناتومیک مغز در غربالگرى ١٨ هفته و نیز در ام آى …