سلام خانم دکتر آیا در آزمایش آمنیوسنتز ضایعه مغز جنین بررسی می شود؟ …