هست؟ سوال رو دقیق مطرح کنید؟ بیمار چند سالشه و چند فرزند و سابقه خانوادگى سرطان …