قلب پسرم پیش دکتر توسلی رفتم یه چیزی که این چندسال هیچ کس تشخیص نداده بود …


  • من برای اکو بیماری قلب پسرم پیش دکتر توسلی رفتم یه چیزی که این چندسال هیچ کس تشخیص نداده بود را ایشان تشخیص داد از ایشان ممنونم

    لینک به نظر