عکس از اکو هست. باید گزارش اکوی کامل رو بفرستین. از کل اکو، چند تا عکس گرفته میشه. از …