به علائمی که ایجاد کرده، مثل درمان تپش قلب و…! در صورت شدید بودنِ نارسایی دریچه، عمل …