سلام کسی که مشکل قلبی داره گشادی دریچه متیرال قلب داره درمانش چیه …