دارم میخوام ببینم آقا دکتر عمل میکنن یا نه وآیا کسی تجربه عمل اینطور پیش آقای …


  • من مشکل انحراف بینی دارم میخوام ببینم آقا دکتر عمل میکنن یا نه وآیا کسی تجربه عمل اینطور پیش آقای دکتر دارن یا نه ؟

    لینک به نظر