من میخوام عمل کنم و در به در دنبال یه دکتر خیلی خوب میکردم.نمیدونم چکار کنم.بینی گوشی و غضروفی هست …