ما تابلیت ویتامین B1 را یک نسخه داده بودید من خوردم یک صبح تا شب را …


  • سلام جناب داکتر به ما تابلیت ویتامین B1 را یک نسخه داده بودید من خوردم یک صبح تا شب را تقریبا من را کشته بود به ناچار مقدار دوغ خوردم تا معده ام آرامتر شد. به نظر شما دیگه از این دارو استفاده کنم یا خیر؟ این تابلیت را بخاطر مریضی دیسک کمر داده بودید.

    لینک به نظر