سه ماه است که قسمت چپ کمرم حالت گرفتگی دارد که گاهی اوقات درد در در …


  • سلام
    من مدت سه ماه است که قسمت چپ کمرم حالت گرفتگی دارد که گاهی اوقات درد در در لگن سمت راست و گاه در لگن سمت چپ که به پهلو کشیده می شود درد دارم که نظر دکتر این بود که گرفتگی مهره کمر است ولی با مصرف دارو ها حالم تغییر نکرده است

    لینک به نظر