جناب دکتر مصلحی :در یک کلمه معجزه گر عالی با حوصله …