ببخشید دکتر فقط کودکان رو ویزیت میکنند؟من شنیدم ایشون بسیار حاذق هستند منتها من نوبت برای داییم میخوام امکانش هست؟؟ …


  • ببخشید دکتر فقط کودکان رو ویزیت میکنند؟من شنیدم ایشون بسیار حاذق هستند منتها من نوبت برای داییم میخوام
    امکانش هست؟؟

    لینک به نظر