بعیدی بین گوش و دندان هست. باید بررسی شنوایی شوید، درمانگاه وزوز گوش در بیمارستان رسول …