بعیدی بین گوش و دندان هست. باید بررسی شنوایی شوید، درمانگاه وزوز گوش در بیمارستان رسول …


  • سلام : گوشم مدت دو ساله وزوز میکنه البته فکر کنم عفونت دندانم باعث شد
    آیا علاج وجود دارد

    لینک به نظر