زمینه با چشم پزشک خود مشورت کنید. بیماریهای چشمی معمولا منعی برای عمل ندارند مگر موارد …