زمینه با چشم پزشک خود مشورت کنید. بیماریهای چشمی معمولا منعی برای عمل ندارند مگر موارد …


    • با سلام، در این زمینه با چشم پزشک خود مشورت کنید. بیماریهای چشمی معمولا منعی برای عمل ندارند مگر موارد خاص مثل جداشدگی شبکیه. در این زمینه با چشم پزشک خود ابتدا مشورت نمایید

      لینک به نظر