سال پیش نزد این دکتر جراحی ابدومینو(جراحی برداشت پوست اضافی شکم )دو داشتم کارش عالی بود …