تصادف گوشه چشمم آسیب دیده بخیه خورده ی کم گوشه چشمم به پایین چسبیده .آیا با …