هستم و جای جوش به صورت فرورفتگی روی صورتم مانده نزد متخصص پوستی در کرج رفتم …


  • سلام
    من خانمی سی ساله هستم و جای جوش به صورت فرورفتگی روی صورتم مانده نزد متخصص پوستی در کرج رفتم و گفتند که هشت جلسه باید لیزر انجام دهم من کارمند هستم و بعد از لیزر شرایط سختی داشتم با این حال تحمل کردم چهار جلسه انجام دادم اما نتیجه خوبی نگرفتم راه حل بهتری میتوانید به من پیشنهاد کنید با توجه به اینکه جای جوش من خیلی زیاد و خیلی عمیق نیست

    لینک به نظر