تکرر ادار و درد زیر شکم و کمر علتش چی میتونه باشه …