سلام محمد . باید معاینه شوید و حضوری مراجعه نمایید . …