. بسته به شدت خمیدگی و عامل خمیدگی که معمولا بیماری پیرونی هست نحوه درمان متفاوت …